250

ระบบบทั้งหมด

จำนวนบริการออนไลน์ทั้งหมด

209

เปิดให้บริการ

จำนวนระบบที่เปิดใช้บริการ

41

ปิดให้บริการ

จำนวนระบบที่งดให้บริการชั่วคราว

366,705

ใช้บริการทั้งหมด

จำนวนครั้งที่ใช้บริการทั้งหมด

สถิติการใช้งานเว็บไซต์ Smart Service