คณะผู้จัดทำ
นักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ควบคุมการฝึกงานโดย
นายธีรยุทธ บาลชน
นักเอกสารสนเทศ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น™

ฝ่าย Programmer
รายละเอียด:
- เขียนชุดคำสั่งด้วย PHP และ CSS
- จัดแต่งหน้า Layout ด้วย Bootstrap

1)  นายจักรีวิญญ์ สุนทโรทก
2)  นางสาวณัฏฐา เพชรจำนง
3)  นายพิพัฒพงศ์ ชูประยูร

ฝ่าย Graphic design
รายละเอียด:
-ออกแบบรูป icon ในแต่ละรายชื่อบริการ
-ใช้โปรแกรม PhotoShop และ PhoScape ในการตกแต่งรูป icon

1)  นายนพคุณ พระไตรยะ
2)  นางสาวณัฐชยา ทองนำ


ฝ่าย Website
รายละเอียด:
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายชื่อบริการลงในหน้า Website

1)  นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม
2)  นายภูมินทร์ ศุกรินทร์ˆ