67

ระบบบทั้งหมด

จำนวนบริการออนไลน์ทั้งหมด

60

เปิดให้บริการ

จำนวนระบบที่เปิดใช้บริการ

7

ปิดให้บริการ

จำนวนระบบที่งดให้บริการชั่วคราว

86,350

ใช้บริการทั้งหมด

จำนวนครั้งที่ใช้บริการทั้งหมด

สถิติการใช้งานเว็บไซต์ Smart Service